Privacy Policy

No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans Hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Door middel van deze privacy policy willen we uitleg geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type gegevens worden in deze Policy omschreven.

Verwerken van uw gegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw gegevens.

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens optimaal gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (en dan nog alleen met uw toestemming)

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy Policy, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dat.

Persoonsgegevens van onze klanten worden gebruikt/verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen;

Administratieve doeleinden

Communicatie tussen No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans en de klant.
Uitvoering geven aan een eventueel tussen klant en No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans
overeengekomen trainings/behandelings doel.

De grondslag van de benodigde persoonsgegevens is een of meerdere van de hierboven genoemde doelstellingen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de looptijd van de overeenkomst/lidmaatschap plus drie maanden. Gegevens die van belang (kunnen) zijn voor onze financiƫle administratie worden 7 jaar bewaard. Gegevens die verzameld worden ten behoeve van behandeling door No stress Massage worden voor een periode van 10 jaar bewaard. De gegevens die wij bewaren zijn; Uw NAW gegevens, geslacht, geboortedatum en eventueel naam contactpersoon, telefoonnummers, e-mail adres, IBAN. Voor NSM; naam en telefoonnummer huisarts, medische (voor)geschiedenis en (indien nodig) verslag behandelingen.

Uw recht waar het gaat om uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een door u aangewezen derde partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij aan dit verzoek gehoor geven.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u dit direct bij ons te melden. Komen we er samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Adresgegevens

No-Stress-Massage & Fitness Studio Balans
Torenweg 4
9989 BE Warffum
0595-425560 / 06-19340837

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.